Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb Prodávajícího: Malovaný princ s.r.o. - Sídlo: Velký Dvůr 1643, 69123 Pohořelice, Česká republika, IČ: 13955632 (Nejsme plátci DPH.) ... (dále jen "Poskytovatel", "Prodávající" či "Organizátor"), uzavřených s Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Prodávajícího. Pro online komunikaci a vyřizování reklamací je Prodávající dostupný na e-mailu: karin@adzna.cz

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále také "Zákazník" či "Účastník").

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi detailně seznámil.

1.4. Je-li smluvní stranou Spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně Spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb Prodávajícího na webových stránkách: www.adzna.cz

1.6 Smlouvu s Vámi uzavírám na Vámi vybraný produkt/službu prostřednictvím webového rozhraní www.adzna.cz. Webovým rozhraním jste vedeni jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat, nebo opravit.

1.7. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online produktů neúčtuji náklady na dodání.

1.8 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, MMS či SMS) si hradí Kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

1.9 Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky, čímž Kupující stvrzuje, že souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že byl/a předem informován/a o všech náležitostech smlouvy, že se seznámil/a s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi bez výhrad souhlasí a plně rozumí všem ustanovením.

1.10 Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuji za správné a pravdivé. Vylučuje se přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.

1.11 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není Spotřebitelem a Kupující, který Spotřebitelem je.

1.12 Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.13 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou při vyplnění prodejního formuláře ve webovém rozhraní Prodávajícího.

1.14 Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.15 Prodávající je s.r.o. a mimo jiné nabízí online vzdělávací programy, webináře, semináře, různé informační produkty a služby, knihy) v oblasti osobního rozvoje s použitím prostředků komunikace na dálku (internetu).

1.16 Veškeré smluvní vztahy s Kupujícím uzavírá Prodávající v souladu s Právním řádem České republiky, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně Spotřebitele v platném znění.

1.17 Kupující bere na vědomí, že služby osobního charakteru nabízené na webovém rozhraní Prodávajícího v žádném směru nenahrazují lékařské ošetření, ani návštěvu u psychiatra či psychologa. Žádná ze služeb neobsahuje školní medicínu či lékařské ošetření. Kupující bere na vědomí, že energetická spirituální práce nenahrazuje lékaře.

1.18 Kupující bere na vědomí, že informace uváděné na webovém rozhraní a skriptech, e-boocích, videích, nahrávkách, knihách a jiných materiálech Prodávajícího jsou pouze informativního a ilustrativního charakteru.

1.19 Kupující bere na vědomí, že veškeré dálkové i osobní služby, procesy, kurzy, semináře, webináře, spirituální procesy a produkty nabízené na webovém rozhraní Prodávajícího, jakožto veškerá vzájemná komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím, mají zážitkový charakter duchovního cvičení, která nenahrazují v žádném směru lékařské ošetření.

1.20 Zákazník souhlasí, že úhrada za spirituální služby Poskytovatele, je poskytována za čas, spirituální odbornost a spirituální péči Poskytovatele směrem ke Kupujícímu.

1.21 Kupující si sám sobě odpovídá za vše, co se dozví v rámci účasti v produktech, procesech a službách Prodávajícího.

1.22 Kupující prohlašuje svou psychickou i fyzickou zatížitelnost a že Kupujícímu není známá žádná překážka pro využívání a absolvování zážitkových duchovních cvičení, osobních či dálkových kurzů, seminářů, procesů, spirituálních a jiných služeb Prodávajícího. Odpovědnost zůstává vždy u Kupujícího, který zodpovídá za vše, co se dozví a jak se vším naloží. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že nevzniká žádný právní nárok vzhledem k využívaným službám či produktům.

1.23 Kupující bere na vědomí, že veškeré texty, popisy, vyobrazené osobní zkušenosti, obrázky, ilustrace či grafika produktů na webovém rozhraní Prodávajícího jsou pouze ilustrační. Kupující bere dále na vědomí, že na každého jedince působí každý jednotlivý produkt různě a individuálně v závislosti na mnoha individuálních a subjektivních faktorech.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (služeb či zboží), popis jeho hlavních vlastností i cena. Prodávající není plátce DPH, z uvedených cen je vždy zřejmé, zda se jedná o cenu s DPH či bez DPH. Cena je vždy uvedena přímo v objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové prezentaci Prodávajícího.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení či na telefonní hovory, MMS a SMS) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoli až po potvrzení objednávky). Objednávku podá Zákazník kliknutím na tlačítko "Odeslat ", příp. "Dokončit", příp. "Dokončit a zaplatit". Od tohoto momentu vznikají Zákazníkem a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění povinných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Povinné údaje jsou vždy uvedeny tučným písmem. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.5 Prodávající poskytne službu (vzdělávací dálkový kurz) nebo jinou službu na dálku či digitální obsah Zákazníkovi bezprostředně po přijetí kupní ceny. Zákazník odesláním prodejního formuláře výslovně žádá a souhlasí s tím, že Prodávající poskytne službu či digitální obsah dle svých možností bezodkladně co nejdříve po přijetí úhrady - a to ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud dle § 1837, § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Kupující v případě poskytování služeb či dodání digitálního obsahu trvá na zachování 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy pro služby či digitální obsah, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Prodávajícímu - a to prostřednictvím zadání této informace do kolonky "Poznámka" či "Zpráva" přímo v prodejním formuláři, kterým službu objednává. Pokud tak Kupující, je-li Spotřebitelem, učiní, začíná mezi dnem uhrazení kupní ceny Zákazníkem a dnem poskytnutí služby ze strany Prodávajícího běžet 14denní lhůta, během které může Spotřebitel uplatit své právo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud tak neučiní, začne Prodávající poskytovat Zákazníkovi uhrazenou službu či digitální obsah až 15. den od přijetí kupní ceny v souladu s tímto ustanovením.

2.6. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.7. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu Prodávajícího po zákonnou dobu až 10 let od jejího uzavření, za účelem úspěšného splnění smlouvy i všech zákonných povinností. Archiv Prodávajícího není přístupný třetím nezúčastněným stranám.

2.8. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si Zákazník objednal a Zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je Prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, nebo naplnění kapacity volných míst na seminářích či webinářích, a nebo v případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny. V případě těchto skutečností bude Zákazník vždy informován prostřednictvím e-mailu či SMS.

2.9. Vlastnické právo k fyzickým produktům/fyzickému zboží přechází na Zákazníka zaplacením Kupní ceny a jeho převzetím. Autorská práva materiálů ke kurzům, videím, podcastům, jinému obsahu Poskytovatele či e-booků uzavřením Kupní smlouvy na Kupujícího nepřechází !!!

2.9.1 Kupující bere na vědomí, že používat materiály Poskytovatele může pouze a výhradně v rozsahu pro osobní potřebu.

2.9.2 Kupující bere na vědomí, že veškeré materiály Poskytovatele jsou chráněny autorským zákonem.

2.9.3 Kupující bere na vědomí, že je zakázáno poskytovat jakékoli materiály Poskytovatele, či jejich kopie, třetím stranám. Kupující podnikne veškeré nezbytné kroky, aby porušení tohoto ustanovení předešel. Při prokázaném porušení autorských práv Poskytovatele vzniká Poskytovateli právo podniknout nezbytné právní kroky je sjednání nápravy a kompenzaci vzniklých škod.

2.9.4 Pokud si Zákazník zakoupí licenci na možnost sdílení materiálů Prodávajícího třetím osobám, předpokládá se, že tak činí pro svůj vlastní zisk a není na Zákazníka v tomto případě pohlíženo jako na Spotřebitele, ale jako na Podnikatele, přestože neuvede do objednávky IČ, DIČ, apod. Zákazník nákupem licence (registrací) na možnost sdílení materiálů Prodávajícího třetím osobám s tímto ustanovením souhlasí.

2.10. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky - např. vhodná rychlost a stabilita internetového připojení či aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného či nevhodného softwaru (např. zastaralého internetového prohlížeče) může být omezena funkcionalita bez nároku Zákazníka na refundaci.

2.11 Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na webovém rozhraní www.adzna.cz

3. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní Prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena přímo v objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové prezentaci Prodávajícího.

3.2. U vybraných fyzických produktů Prodávajícího (CD, DVD, knihy) je Zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání, je-li Prodávajícím účtována, je uváděna přímo v prodejním formuláři.

3.3. Prodávající vystaví zákazníkovi po vyplnění prodejního formuláře na základě kupní smlouvy nejprve objednávku (výzvu k úhradě) a po přijetí úhrady pak fakturu-daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.

3.4.Cenu produktu/zboží/služby a případné náklady spojené s dodáním zboží/produktů hradí Zákazník bezhotovostním způsobem zvoleným v prodejním formuláři na účet Prodávajícího.

3.5. Pro bezhotovostní platby je vyhrazena platba bankovním převodem, online bankovním převodem či online platební kartou. Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

3.6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží, služeb, seminářů, konzultací, kurzů, webinářů či ostatních produktů ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží, službu, kurz, konzultaci, webinář seminář či jiný produkt za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3.7. Zákazník je povinen při platbě převodem uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Prodávající nebude schopen platbu včas identifikovat a poskytnout požadované plnění.

3.8. Kupní cena je standardně splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy, není-li uvedeno jinak, závazek Zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.9 Ceny služeb, kurzů, produktů, seminářů, webinářů, prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Kupujícímu ze strany Prodávajícího nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.10 Prezentace služeb, zboží, kurzů, seminářů, webinářů a jiných produktů umístěných na webovém rozhraní Prodávajícího je informativního charakteru a nejedná se tedy o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající proto není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako "akční" platí pouze do vyprodání zásob nebo do doby skončení takovéto nabídky uvedené ve webovém rozhraní prodejce a nebo do odvolání nabídky či do aktualizace nabídky.

4. PODMÍNKY DODÁNÍ

4.1. U online vzdělávacích produktů, e-booků a dalších materiálů dodávaných ke kurzům, se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou Zákazník zadal při objednávce do prodejního formuláře, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne Prodávající Zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3 Kupující má právo zrušit objednávku či objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s podávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, nebo do doby poskytnutí služby, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží, příp. nákladů či ceny poskytnutí služby, způsobených zrušením objednávky.

4.4 V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů či jiných fyzických produktů Prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy prostřednictvím přepravní společnosti DPD, GLS, PPL, Zásilkovna nebo České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě požadavku Zákazníka. Za splnění dodávky se považuje převzetí balíku či doporučeného psaní Zákazníkem.

4.5 Jestliže Kupující zboží nepřevezme a ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.6 Pokud je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s takovým doručováním.

4.7. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou.

4.8. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

4.9 Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci i Prodávajícímu.

4.10 Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již následně není možná.

4.11 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoliv však dříve, než zboží převezme.

4.12. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození, příp. ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

5. AUTORSKÁ PRÁVA, MLČENLIVOST

5.1 Na všechny mé produkty (online vzdělávací materiály, kurzy, programy, webináře, knihy, CD, DVD, osobní kurzy, semináře, osobní či dálkové konzultace) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoli jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

5.2 Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu, stejně jako skripta, materiály ke kurzům, e-booky, videa jsou určeny pouze pro osobní potřebu Zákazníka.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že jsou povinny dodržovat vzájemnou mlčenlivost o průběhu i výsledku vytvoření, zpracování a realizace objednávky ve všech aspektech a fázích. Kupující se zavazuje nezveřejňovat a nerozšiřovat negativní skutková tvrzení či hodnotící soudy o Prodávajícím či kterémkoli zástupci Prodávajícího, a to zejména v prostředí internetu, tisku a jakýchkoli jiných hromadných sdělovacích prostředcích. Porušením tohoto ustanovení ze strany Kupujícího vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu újmy. Ust. § 2050 občanského zákoníku.

5.3.1 Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k online produktu, skriptům, materiálům, videím, e-bookům či poskytnutým URL adresám.

5.4 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelovy e-mailové adresy nebo počítače třetí osobou.

5.5 Produkty, které Prodávající prostřednictvím webového rozhraní Prodává (online vzdělávací programy, webináře, videa, audio nahrávky knihy, CD, DVD, vstupenky na kurzy, tréninky či jiné semináře a setkání) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoli jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

5.6 Kupující není bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího oprávněn pořizovat audio či video záznamy z telefonních hovorů, video hovorů či osobních setkání s Prodávajícím.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 od převzetí/dodání fyzického zboží (knihy, CD, DVD či dárkové předměty), a to bez udání důvodu a jakékoli sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.1.1 Kupující může využít např. vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení zde) nebo jednoduše napsat odstoupení od smlouvy textem v emailu. Toto zašle vyplněný Prodávajícímu. Kupující tak může učinit elektronicky na e-mail: karin@adzna.cz nebo písemně na vlastní náklady na adresu sídla Prodávajícího.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

6.2.1 Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být Prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy - a to prostřednictvím emailu na adresu: karin@adzna.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

6.2.2 CD, DVD, knihy či dárkové předměty doručte zpět na vlastní náklady na adresu sídla Prodávajícího, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

6.2.3 CD, DVD, knihy či dárkové předměty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučuji vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

6.2.4 Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, novin, periodik, časopisů nebo počítačových programů, pokud byl porušen jejich původní obal.

6.2.5 Odstoupit od smlouvy nelze ani v případě, když si Zákazník sjedná službu na konkrétní termín (ubytování, dopravu, stravování) nebo službu související s využitím volného času (lístky na koncert, do divadla, kina, vstupenky do aquaparku, vstupné na kurz, rezervace místa na semináři či webináři, apod.)

6.2.6 Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit dále u smluv, kdy Prodávající upraví či vytvoří Produkt na míru dle přání či zadání Kupujícího (konkrétně případ, kdy Kupujícímu nepostačuje vystavení a dodání bezplatného elektronického certifikátu o absolvování kurzu či jiného vzdělávacího produktu a vyžaduje vystavení a dodání fyzického tištěného certifikátu na své jméno, duchovní jméno či jiný pseudonym), dále u náramků sestavených Zákazníkovi originálně či na míru a dále u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, nebo u smluv na dodání digitálního obsahu, který na hmotném nosiči dodaný byl, ale došlo k poškození jeho originálního obalu Zákazníkem, či u smluv na poskytování služeb.

6.2.6.1 V případě, že Kupující ztratí svůj původní certifikát a požaduje vystavení nového, je Poskytovatel oprávněn účtovat Kupujícímu administrativní poplatek na pokrytí nákladů s tímto spojených.

6.2.7 Odstoupit od smlouvy také nelze, jestliže Zákazník souhlasil s poskytnutím služby či dodáním digitálního obsahu bezprostředně po uhrazení kupní ceny, tedy ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a služba již byla kompletně využita. Tento souhlas Zákazník Prodávajícímu poskytl v odstavci 2.5 těchto obchodních podmínek a souhlasem s těmito obchodními podmínkami při odeslání prodejního formuláře.

6.2.8 Peníze za zboží, služby, kurzy, semináře či jiné produkty Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od převzetí vráceného zboží Prodávajícím - na základě odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen Zákazníkovi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

6.2.9 V případě odstoupení Zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je Prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení Zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

6.3.1 prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;

6.3.2 porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany Zákazníka.

6.3.3 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že v ocenění služby či zboží došlo k chybě - chybným zadání ceny se považuje cena neobvyklá než je cena podobných produktů v e-shopu www.adzna.cz

6.3.4 Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od přijetí objednávky či platby.

6.4 Jestliže byl společně se zbožím poskytnut nějaký dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti, a Kupující je následně povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6.5 Zákazník bere na vědomí, že u vícedenních dálkových (on-line) produktů nelze uplatnit spotřebitelské právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, jelikož si Zákazník přál začít studium ihned a obdržet všechny elektronické materiály obratem po přijetí úhrady Prodávajícím. Nedokončení studia nebo čerpání služby ze strany Zákazníka rovněž není důvodem pro celkovou ani částečnou refundaci.

6.6 Připlatí-li si Zákazník (Kupující), je-li Spotřebitelem, za dodání tištěné verze materiálů k Produktům (online vzdělávacím duchovním cvičením, spirituálním kurzům, osobním seminářům, webinářům, apod.) a uplatní v zákonné lhůtě od převzetí materiálů právo na odstoupení od smlouvy či právo na částečné odstoupení od smlouvy, pak Kupující na své náklady bez zbytečného odkladu vrátí Prodávajícímu nepoškozenou či jinak neznehodnocenou, kompletní tištěnou verzi materiálů, a Prodávající se následně zavazuje refundovat Kupujícímu do 30 dnů od převzetí vrácených materiálů v perfektním stavu, Kupní cenu za tuto příplatkovou službu. V případě poškození či znehodnocení materiálů právo na refundaci zaniká.

6.6.1 Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy pro příplatkovou službu "tištěnou certifikaci", není možné, jelikož se v případě vystavení tištěné certifikace na jméno Zákazníka, jedná o vytvoření či úpravu Produktu Zákazníkovi na míru, a na takto upravené Zboží nelze spotřebitelské právo odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě uplatnit.

6.7 Zakoupí-li Zákazník (jako Spotřebitel) Dárkový poukaz (také "Voucher") na webovém rozhraní Prodávajícího, může Zákazník nevyužitý zakoupený Dárkový poukaz (Voucher) v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí poukazu vrátit bez udání důvodu formou odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku.

6.7.1 Navrácení Kupní ceny proběhne na bankovní účet, který si Zákazník stanoví, do 14 dnů.

6.7.2 Dárkové poukazy jsou přenosné, tzn., že jejich uplatnění není omezeno na konkrétní osobu.

6.7.3 Dárkové poukazy nelze směnit za peníze a mohou být uplatněny výhradně jako forma okamžité slevy z Kupní ceny nákupu Produktů na webovém rozhraní Prodávajícího.

6.7.4 Kupní cena za Dárkové poukazy je nevratná v případě uplatnění Dárkového poukazu (Voucheru) na nákup Produktů Prodávajícího.

6.7.5 Nakoupí-li Zákazník, je-li Spotřebitelem, Produkt na webovém rozhraní Prodávajícího a uplatní na něj okamžitou slevu využitím Dárkového poukazu, a odstoupí-li následně Zákazník (Spotřebitel) od této kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, bude refundovaná částka Zákazníkovi ponížena o hodnotu dárkových poukazů uplatněných na okamžitou slevu z Kupní ceny zakoupeného Produktu. Uplatněný dárkový poukaz nelze znovu refundovat. V tomto případě má Prodávající možnost, nikoli povinnost, dohodnout se individuálně se Zákazníkem na náhradním plnění.

6.7.6 Voucher (Dárkový poukaz) nevyužitý v rámci své platnosti propadá bez jakéhokoli nároku na refundaci. "Nevyužitý Voucher" je Voucher, který Zákazník zakoupil, a v době Platnosti Voucheru služby a/nebo zboží u Prodávajícího nevyužil a v zákonné lhůtě pro odstoupení od smlouvy nevrátil.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má Zákazník právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje Zákazník bez zbytečného odkladu u Prodávajícího, nejpozději však do 2 let (tj. 24 měsíců) od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci mě prosím kontaktujte e-mailem na adrese: karin@adzna.cz nebo písemně na adrese sídla Prodávajícího. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni do 30 dnů prostřednictvím e-mailové zprávy.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava či výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může Zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku Zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení či nedodržení návodu k použití. Rovněž Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout Zákazníkovi kvůli pomalému internetovému připojení Zákazníka, neaktualizovanému softwaru, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit.

7.8 Online vzdělávací produkty, materiály, texty, e-booky, videa a webináře obsahují pouze návody a doporučení, Prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch Zákazníka při aplikaci v praxi.

8. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

8.1. Pokud mezi Kupujícím a Prodávajícím dojde ke vzniku Spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má Kupující právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení Spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na webové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Všechny mé produkty a slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávám v online programech jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoli odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání online i osobního produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

9.2. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje bych Vás rád upozornil na fakt, že v průběhu online programů můžete být vystaveni duševnímu, fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoli.

9.3 Účast v online, dálkových i osobních programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou psychickou, duševní či mentální poruchou.

9.4. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, produktů, rad a informací v produktech, popřípadě nedbalostí.

9.5 Informace obsažené v mých produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

10. ZÍSKÁVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o ochraně osobních údajů najdete zde.

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO OSOBNÍ AKCE A WEBINÁŘE

11.1 Osobními akcemi se rozumí osobní konzultace, osobní tréninky, zážitkové osobní kurzy či semináře, osobní schůzky, osobní Reiki terapie, a jiné osobní zážitkové služby (duchovní cvičení).

11.2 Zákazník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní Prodávajícího - prostřednictvím vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 18 hodin před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí či následující vzájemné domluvě.

11.3 Online přihlášky jsou ze strany Prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem v prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána Zákazníkovi objednávka (výzva k platbě) se závazným datem splatnosti ceny za seminář, kurz, konzultaci, trénink, či jinou osobní službu.

11.4 Zařazení Zákazníků na seminář, kurz či trénink bude uskutečněno dle pořadí uhrazených objednávek (přihlášek). Zákazník (účastník osobní akce) bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

11.5 Cena semináře, produktu a zboží je uvedena ve vybraném webovém rozhraní Prodávajícího. Aktuální cena je vždy uvedena v prodejním formuláři. Kupující s aktuální prodejní cenou bez námitek plně souhlasí. Kupujícímu tedy zaniká právo dožadovat se vrácení rozdílu mezi aktuální prodejní cenu a prodejní cenu v den uskutečnění jeho nákupu. Stejně tak Prodávajícímu zaniká právo požadovat po Kupujícím doplatek při zvýšení cen u již uskutečněných nákupů.

11.6 Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, náplni/obsahu semináře, příp. zajištěném občerstvení, dekorací v místě konání, atd.

11.7 Účastník se zavazuje uhradit cenu kurzu, semináře, tréninku či jiné osobní služby dle splatnosti uvedené na doručené objednávce (výzvě k platbě), nejpozději však den před konáním osobní akce.

11.8 Po uhrazení kupní ceny zašle fakturu Zákazníkovi, a je-li uvedeno na webové stránce, i elektronickou nebo papírovou vstupenku.

11.9 Prodávající (taktéž dále "Pořadatel") si vyhrazuje právo Zákazníkovi po předchozí dohodě umožnit či odepřít požadavek uhradit cenu či zbylou část ceny za kurz seminář, trénink či jinou osobní akci až po skončení takovéto akce. V tomto případě je Prodávající oprávněn požadovat okamžité vyrovnání.

11.10 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech, seminářích, workshopech či jiných osobních akcích (změna osnovy nebo harmonogramu, změna času či místa konání, změna učebního materiálu, atd.). Všechny případné změny budou Účastníkům oznámeny. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo na případné zrušení osobní akce z organizačních nebo provozních důvodů. V případě změny místa nebo termínu či zrušení akce má účastník právo na vrácení 100 % z uhrazené ceny rezervace kurzu, semináře, tréninku či jiné akce, nebo absolvovat jinou akci v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt či službu Prodávajícího ve stejné ceně.

11.11 Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoli třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

11.12 Účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe i za svůj majetek, který si na osobní akci s sebou přinese, stejně tak jako za materiály či pomůcky, které na akci od Pořadatele obdrží, nebo Pořadatel pro účely konání osobní akce Účastníkovi zapůjčí.

11.13 Pokyny lektora jsou pouze nezávazné návrhy informativního charakteru, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou psychickou, duševní či mentální poruchou.

11.14 V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na kurzu, semináři, tréninku, konzultaci či jiné osobní akci informoval Účastník svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

11.15 Účastník je hmotně odpovědný za jakékoli škody, které způsobí svým jednáním či nedbalostí Pořadateli, druhým účastníkům akce, či majiteli sálu (vybavení, nádobí, atd.)

11.16 Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva.

11.17 Účast na semináři tedy neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat, a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

11.18 Pořadatel si u skupinových akcí se stanoveným termínem a max. počtem účastníků vyhrazuje právo navýšit kdykoli kapacitu události o 1 nebo 2 osoby, a to z organizačních důvodů.

11.19 Pořadatel si u skupinových akcí se stanoveným termínem a max. počtem Účastníků vyhrazuje právo zkrátit dobu trvání takovéto akce až o 25 % času, jestliže obsazenost akce bude menší než 75 % z max. počtu Účastníků stanovených Pořadatelem, a to bez nároku na kompenzaci Účastníkům. Pořadatel předá tuto informaci Účastníkům nejpozději v den konání akce.

11.20 Prezence Účastníků začíná 15 minut před časem zahájení kurzu, semináře, tréninku či jiné osobní akce, není-li uvedeno či stanoveno Pořadatelem jinak. Pořadatel žádá Účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Čas ukončení akcí je uveden orientačně.

11.21 Účastník je oprávněn odejít z osobní akce či webináře dříve - a to bez nároku na náhradu ze strany Provozovatele. Účastník je povinen svůj záměr dřívějšího odchodu z osobní akce oznámit Provozovateli.

11.22 U akcí, kurzů, seminářů. služeb či jiných produktů, které nemají stanovený termín ze strany Provozovatele, nebo akce označené "termín dohodou" se Provozovatel po přijetí úhrady dohodne v souladu s těmito obchodními podmínkami s Kupujícím na závazném termínu, kdy tato akce, kurz, seminář, služba či jiný produkt proběhne. Pokud se smluvním stranám nepodaří termín konání akce vzájemně dohodnout, a to v přiměřené časové lhůtě, vzniká Kupujícímu nárok na bezodkladné vrácení 100 % z uhrazené kupní ceny.

11.23 Účastník osobní akce, kurzu, semináře, tréninku či jiné osobní akce prohlašuje, že byl předem důkladně seznámen s bezpečnostními pokyny platnými v místě konání akce, plně jim rozuměl a zavazuje se jimi řídit po celou dobu svého setrvání v prostorech.

12. STORNO PODMÍNKY

12.1 Odstoupit od smlouvy (stornovat zaplacenou objednávku) nelze v případě, když si Zákazník sjedná službu na konkrétní termín (ubytování, dopravu, stravování) nebo službu související s využitím volného času (lístky na koncert, do divadla, kina, vstupenky do aquaparku, vstupné na kurz, rezervace místa na semináři či webináři, apod.) Účastník v tomto případě nemá žádný nárok na refundaci. Provozovatel je ochoten nabídnout účastníkovi náhradní termín, pokud se bude stejná či podobná akce konat, či jiné náhradní plnění dle svých možností.

12.2 Pokud se Účastník prokazatelně písemně odhlásí 14 a více dnů před datem konání osobního kurzu, semináře, tréninku, jiné osobní akce či webináře, je Poskytovatel ochoten, nabídnout Účastníkovi alternativu formou jiného produktu z nabídky Poskytovatele, nebo rezervaci místa na kurzu, semináři, tréninku, jiné osobní akci či webináři v náhradním termínu, bude-li se opakovat a dovolují-li to kapacity či jiné důvody.

12.3 Jestliže se Účastník akce vůbec nezúčastní, opět nevzniká nárok na žádnou refundaci.

12.4 V případě uznání náhrady Kupujícímu ze strany Poskytovatele/Prodávajícího, budou Peníze budou Kupujícímu vráceny stejným způsobem, jakým byla platba provedena, případně na bankovní účet, který Kupující písemně uvede. Kupující je povinen potvrdit Prodávajícímu přijetí opravného daňového dokladu.

12.5 Pokud se Kupující nebude moci zúčastnit akce, může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. O této skutečnosti je Kupující povinen informovat Prodávajícího, a to nejpozději 7 dnů před datem konání akce. V tomto případě je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu jméno náhradníka a kontakt na něj. Prodávající si vyhrazuje právo náhradníka odmítnout při nedodržení lhůty 7 dnů před konáním akce, nebo v případě jiné komplikace.

12.6 Prodávající je oprávněn naúčtovat na vrub Zákazníkovi administrativní poplatek 150 Kč v případě storno či změny objednávky před její realizací, taktéž v případě vrácení platby či vrácení přeplatku, za náklady vzniklé s řádným proúčtováním a vyřízením těchto situací.

12.7. Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy po zahájení nebo v průběhu realizace objednávky. V tomto případě má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 100 % ceny objednávky.

12.8 V případě, že některá Smluvní strana se opozdí nebo zdrží ve vykonávání svých závazků daných objednávkou (Smlouvou) vlivem vyšší moci (okolnosti mimo možnost kontroly Smluvní stranou opožděnou nebo zdrženou, jako jsou např. záplava, nepřátelská akce cizího státu, občanské nepokoje, embarga, stávka, vládní zásah, karanténa, epidemie, pandemie, nouzový stav, apod.), časový plán pro provádění závazků vyplývajících z této smlouvy bude prodloužen o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze Smluvních stran nebude odpovědna za škody způsobené Smluvní straně druhé. O vzniku takovéto skutečnosti je Smluvní strana, které brání vyšší moc ve výkonu jejích povinností, povinna písemně informovat druhou Smluvní stranu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webovém rozhraní Prodávajícího specifikovaném v odstavci 1.5 těchto obchodních podmínek.

13.2 Stížnosti a připomínky Kupujícího, který je Spotřebitelem, týkající se smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Kupujícím vyřizuje Prodávající. Případné stížnosti může Spotřebitel uplatnit na e-mailové adrese: karin@adzna.cz

13.3 Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

13.4 Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

13.5 Veškeré případné právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

13.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.7 Zákazník bere na vědomí, že veškeré fakturační údaje může při vyplňování objednávkových formulářů na webovém rozhraní Prodávajícího zadat do kolonky "Jméno a příjmení" či "Jméno a příjmení (název firmy)" nebo do kolonky "Zpráva" či "Poznámka", případně objednávku učinit formou emailu odeslanému Provozovateli a rovnou do emailu napsat své fakturační údaje. V případě vyžádání dodatečné opravy/změny fakturačních údajů v již vydaných platných daňových dokladech ze strany Zákazníka, je Prodávající oprávněn naúčtovat administrativní poplatek ve výši 150 Kč / doklad na vrub Zákazníka.

13.8 Pokud vztah související s užitím webového rozhraní Prodávajícího nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.9 Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními v těchto obchodních podmínkách.

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti a účinnosti od 1.12.2022.